Truyện đọc nhiều

1 Thiên Tàm Thổ Đậu
2 Cửu Đương Gia
4 Đường Gia Tam Thiếu
5 Thần Đông
6 Yếm Bút Tiêu Sinh
7 Thần Đông
8 Thần Đông
9 Đường Thất Công Tử

 Viễn cổ thần thoại

4.392
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
784
than-mo-2
285
1.307
than-mo
Thần mộ Thần Đông
4.481
vu-dong-can-khon
500+
gia-thien
Già thiên Thần Đông
984
2.581
huyen-thien
1.123
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
4
500+
bo-bo-sinh-lien
625
500+
ngu-hanh-thien